Wednesday, October 7, 2015

اسپید باگی

اسپید باگی


این کارتون هم از ساخته های شرکت "Hanna - Barbera" (ویلیام هانا و جوزف باربرا) بود و از سال 1973 تا 1975 از تلویزیون CBS امریکا پخش شده بود. دست اندرکاران تلویزیون ما هم بی درنگ این کارتون شاد و هیجان انگیز را خریداری، دوبله و در برنامه کودک تلویزیون برای ما به نمایش گذاشتند (سال 1356).

Post a Comment

امتیاز بدهید