Saturday, April 9, 2016

شاهزاده فوزیه،

نخستین ازدواج او با شاهزاده فوزیه، خواهر فاروق، آخرین پادشاه مصر، بنا به اراده‌ی رضا شاه صورت گرفت. گرچه شاه هرگز دلیل جدایی خود از فوزیه را مطرح نکرد و صرفاً دلیلی غیر معقول، یعنی نداشتن پسر از او را عامل جدایی دانست

Photo: ‎نخستین ازدواج او با شاهزاده فوزیه، خواهر فاروق، آخرین پادشاه مصر، بنا به اراده‌ی رضا شاه صورت گرفت. گرچه شاه هرگز دلیل جدایی خود از فوزیه را مطرح نکرد و صرفاً دلیلی غیر معقول، یعنی نداشتن پسر از او را عامل جدایی دانست‎
Post a Comment

امتیاز بدهید