Wednesday, February 5, 2014

کارتون::سینمایی::هزارو یک شب

کارتون::سینمایی::هزارو یک شب( علاالدین میخواهد با دختر حاکم یاسمین ازدواج کند اما وزیر حاکم هم که با شیطان در ارتباط است به یاسمین علاقه دارد وماجراهایی که پیش می اید)فکر کنم بعد از انقلاب هم پخش شد البته با سانسور

Photo: ‎کارتون::سینمایی::هزارو یک شب( علاالدین میخواهد با دختر حاکم یاسمین ازدواج کند اما وزیر حاکم هم که با شیطان در ارتباط است به یاسمین علاقه دارد وماجراهایی که پیش می اید)فکر کنم بعد از انقلاب هم پخش شد البته با سانسور‎
Post a Comment

امتیاز بدهید