Saturday, February 8, 2014

شاه اسماعیل صفوی

Photo: ‎شاه اسماعیل  (    ۸۸۱ - ۹۰۳ خورشیدی ) به فکر افتاد تا با سرعتِ هر چه بیشتر مذهبِ شیعه را در بین مردم سنت مذهبِ تبریز برقرار سازد و در این راه به هرگونه قتل و شکنجه و آزار مردم دست زد.

 ''شیعه سازی'' شهر تبریز؛ موجبِ وحشت اطرافیان وی نیز گردید و گروهی از نزدیکان و ریش سفیدان به حضور شاه جدید رفتند و او در پاسخ گفت؛ مرا به این‌کار باز داشته‌اند و خدای عالم و حضراتِ ائمه معصومین همراه منند و من از هیچ‌کس باک ندارم، بتوفیق الله تعالی اگر رعیت حرفی بگویند، شمشیر می‌کشم و یک کس را زنده نمی‌گذارم.

به خاطر استقرارِ مذهبِ ''شیعه'' تنها در تبریز بیست هزار نفر از مردم سرشان علفِ شمشیر قزلباشِ ترک نژاد گردید. 

"تشیع و قدرت در ایران، دکتر بهزاد کشاورزی، برگ ۵۰, ۵۱"

تاریخ در تصویر‎
Post a Comment

امتیاز بدهید