Monday, February 3, 2014

فردین

Photo: ‎در جشنواره فیلم فجر ۹۲، سعید راد ۲  نام  فراموش نشدنی‌ را بر زبان آورد : فردین و بهروز وثوقی ، اما همین ۲ نام کافی‌ بود تا فریادی از شوق و تشویق حاضران بلند شود....

در پی‌ این تجلیل، محمد جعفر منتظری : '''از افراد فاسد قبل از انقلاب و وقاحت تقدیر شد'''

کمی‌ به دفاع از فردین که دیگر بین ما نیست ....

فردینی را فاسد میخوانند که قبل از بازیگری کشتی‌ گیری بود که چندین و چند بار با تمام شرایط دشوار و رقیبان قوی  پرچم ایران را به عنوان فاتح میدان به ا‌هتزاز در آورد و مدال بر گردن آویخت ... فردینی که همیشه در نقش‌هایش همان جوان مردی بود که در زندگی‌ واقعی‌... دست دیگران را برایِ کمک می‌گرفت ... بار‌ها دست بازنشستگان کشتی‌ را گرفت و به آن‌ها نقش‌هایِ کوچکی میداد تا گذران کنند ....فردینی که در سوگش تهران گریست..... فردینی که سلطان قلبها بود، هست و خواهد ماند....

تاریخ در تصویر‎
در جشنواره فیلم فجر ۹۲، سعید راد ۲ نام فراموش نشدنی‌ را بر زبان آورد : فردین و بهروز وثوقی ، اما همین ۲ نام کافی‌ بود تا فریادی از شوق و تشویق حاضران بلند شود....

در پی‌ این تجلیل، محمد جعفر منتظری : '''از افراد فاسد قبل از انقلاب و وقاح...ت تقدیر شد'''

کمی‌ به دفاع از فردین که دیگر بین ما نیست ....

فردینی را فاسد میخوانند که قبل از بازیگری کشتی‌ گیری بود که چندین و چند بار با تمام شرایط دشوار و رقیبان قوی پرچم ایران را به عنوان فاتح میدان به ا‌هتزاز در آورد و مدال بر گردن آویخت ... فردینی که همیشه در نقش‌هایش همان جوان مردی بود که در زندگی‌ واقعی‌... دست دیگران را برایِ کمک می‌گرفت ... بار‌ها دست بازنشستگان کشتی‌ را گرفت و به آن‌ها نقش‌هایِ کوچکی میداد تا گذران کنند ....فردینی که در سوگش تهران گریست..... فردینی که سلطان قلبها بود، هست و خواهد ماند....
Post a Comment

امتیاز بدهید