Saturday, August 2, 2008

شورانگیز طباطبایی بیش از ده بار فیلم فروزان را تماشاکرد .


شورانگیز طباطبایی بیش از ده بار فیلم فروزان را تماشاکرد .
در مدتی که فیلم خداحافظ کوچولو بر روی پرده سینماها بود .شورانگیز طباطبایی بخاطر تماشای بازی فروزان در این فیلم بیش از ده بار به دیدن آن رفت .انگیزه تماشای این فیلم برای شورانگیز معلوم نیست ،ولی آنچه مسلم است اینکه بعد از کناره گیری فروزان از سینما ناگهان شورانگیزطباطبائی با فیلم اوستاکریم چهره نشان داد و موفقیت های چشمگیری هم بدست آورد .فیلمسازان معتقد بودند که شورانگیز می تواند جای خالی فروزان را در سینما پرکند و به همین جهت در اغلب فیلمها شورانگیز را تشویق می کردند که رفتاری شبیه رفتار فروزان در بازی فیلمهایش داشته باشد واو نیز ناخوداگاه در سینمای فارسی در این قالب درآمد ویک فروزان دیگر شد و اما با بازگشت فروزان به سینما ،بی تردید شورانگیز دچار دلهره شده است .ویا اینکه چون خود تحت تاثیر فروزان و همسنگ او میداند به تماشای فیلم او نشسته تا ببیند این رقیب بزرگ چه می کند .

Post a Comment

امتیاز بدهید