Tuesday, July 29, 2008

دستگيری لی لی


لی لی را بعنوان زن ولگرد گرفتند .
چند شب قبل « لی لی »هنرپیشه سینمای ایران که در خیابان امیرآباد قدم می زد ،ناگهان مشاهده کرد چند مامور پلیس به سمت او و زنان دیگر که معلوم شد از جمله زنان ولگرد شهر هستند ،آمده و همه را یکجا توقیف نمودند .
لی لی در آن موقع هرچه خواست ثابت کند که جزو ولگردان نبست و ستاره فیلم های فارسی است ،موفق نشد .
خصوصا که یکی از ماموران از او خواست تا ورقه هویتش را نشان بدهد .ولی هرچه در کیف خود جستجو کرد ،چیزی را که بوسیله آن بتواند ثابت کند وی ستاره فیلمهای فارسی است ،پیدا نکرد .
ولی در این موقع یکی از تهیه کنندگان فیلم که از آنجا می گذشت ،به مشاهده جمعیت ایستاد ولی لی را شناخت و وسیله آ زادی اورا فراهم ساخت .
واما اصل جریان از این قرار بود که لی لی می بایست در یکی از فیلم های آینده خود رل یک زن بدکار را بازی کند .او چون شنیده بود شبها این قبیل زنها در خیابان امیرآباد زیاد دیده می شوند .آنشب تنها به آنجا رفت تا حرکات و طرز رفتار آنها با مشتریان را از نزدیک مشاهده کند و حتی چندبار هم مردها اتومبیل خود را در مقابل او نگهداشتند که لی لی به طرز رفتار آنها دقت کرد ولی از شانس بد گرفتار ماموران شده و نزدیک بود یک شب را تا صبح در زندان موقت بگذراند .
مجله سپید و سیاه / شماره 961 / اسفند 1350


Post a Comment

امتیاز بدهید